08/11/2021

โครงการ ชาวยา ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

 บริษัท บางกอกดรัก จัดกิจกรรมเพื่อสังคม      ภายใต้ชื่อโครงการ
“ชาวยาร่วมใจต้านภัย โควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความปลอดภัยต้านภัยโควิด ด้วย การมอบ ผลิตภัณฑ์ แอลกอออล์ 
Clenako     ไปยังผู้บริโภคและชุมชน

© 2022 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.